Governance

Audit Readiness
Om een accountantscontrole soepel te laten verlopen is een goede voorbereiding noodzakelijk. Ter voorbereiding op controles vragen accountants om de nodige documentatie, bestanden, specificaties, position papers et cetera aan te leveren. Voor uw administratieve staf en managers vormen deze voorbereidende werkzaamheden niet alleen een extra belasting bovenop het normale werk, maar deze werkzaamheden behoren ook niet tot hun “reguliere werkzaamheden”. Dit is dikwijls een extra werkbelasting, die vaak niet of niet in één keer goed gaat.

Doordat accountantscontroles steeds strakker moeten worden gepland en aan steeds striktere eisen moeten voldoen, kunnen knelpunten in de oplevering van documentatie gemakkelijk tot uitloop van de planning en verstoring van het controleproces of zelfs tot aanzienlijke meerkosten leiden. Om deze spanning uit het controleproces te halen en onnodige meerkosten te vermijden is het belangrijk de audit-readiness van uw organisatie te optimaliseren.

MICHIELWITTE Financieel Management helpt u goed voorbereid te zijn op de accountantscontrole en de stress uit het jaarrekeningtraject weg te nemen. Door een jarenlange ervaring in de controlepraktijk in de publieke sector spreek ik de taal van de accountant en van de cliënt. Doordat ik onafhankelijk van de accountantsorganisatie ben, kan ik de brug slaan tussen de vragen van de accountant en de oplevering door de cliënt.

Ik help u uw audit readiness te optimaliseren door:
• de startsituatie in beeld te brengen door middel van een quick scan, gebruik makend van o.a. accountantsrapportages en evaluatie uitkomsten van het controleproces;
• een aanpak op maat, waarbij knelpunten in samenspraak met uw team worden aangepakt;
• het werk in principe zo min mogelijk weg te halen bij uw team, maar hen zoveel als mogelijk te ondersteunen. Dit met als doel de kennis in uw team te borgen en de noodzaak tot structurele externe hulp te minimaliseren.

Onderdelen van de aanpak zijn:
• workshops
• individuele ondersteuning en het waar nodig overpakken van taken waarvoor de capaciteit in de organisatie ontbreekt
• facilitering van planning en prioriteitsstelling
• kwaliteitstoets op intern opgeleverde documenten
• concrete ondersteuning en advisering om specifieke knelpunten op te lossen
• afstemming met de controlerend accountant, zowel vooraf als tijdens de controle
• evaluatie en implementatie verbeterloops in jaarrekeningproces

Met veel plezier ga ik met u het gesprek aan om de audit readiness van ook uw organisatie te vergroten!

 

 

 

Governance

Governance
• inrichting topstructuur
• implementatie governance code
• risico-analyse en –management, inclusief frauderisico-analyses
• praktisch advies over specifieke governance vraagstukken
Naast bovenstaande advieswerkzaamheden treed ik binnen raden van toezicht op als professioneel toezichthouder.

 

 

 

Interim Management

Interim Management
Specifieke opdrachten als interim financial op basis van een specifiek plan van aanpak met een heldere planning met specifieke meetpunten.

Bijvoorbeeld:
• tijdelijke vervanging van financials
• thema-onderzoeken
• optimalisatie AO/IB
• financieel projectmanagement
• implementatie oplossingen voor specifieke knelpunten

Mijn aanpak kenmerkt zich door een persoonlijke en doelgerichte aanpak, met als motto “afspraak is afspraak” en geen verrassingen:
• duidelijke doelstelling en opdrachtformulering
• strakke planning en voortgangsrapportage
• persoonlijk commitment
• no nonsense attitude
• concrete resultaten